Volumi: 5 / Viti: 2022 buy
Buy Now


Volumi: 5 / Numri: 2 / Viti: 2022

PËRMBAJTJA

ARTIKUJT MBI ÇËSHTJET LIGJORE 179
ABORTIMI NË BOSNJË DHE HERCEGOVINË KRAHASUAR ME LEGJISLACIONIN E ABORTIMEVE NË EVROPË
Prof. Dr. Hadi SHALLUF 181
NJOHJA DHE ZBATIMI I VENDIMEVE TË ARBITRATIT TË HUAJ - DISA ÇËSHTJE TEORIKE DHE PRAKTIKE TË DISKTUARA NË PRAKTIKËN BULLGARE
Dr. Profesor i Asociuar Ventsislava ZHELYAZKOVA 217
VLERËSIMI I KONKURRENCËS SË PANDERSHME TË REKLAMIMIT TË FJALËVE KYÇE (KEYWORD-ADVERTISING) SIPAS AUTORITETIT LIGJOR GJERMAN
Dr. Lektor Pelin KARAASLAN 251
NJË ANALIZË GJITHËPËRFSHIRËSE E KONVENTËS SINGAPOR
Dr. Kutlay TELLİ 281
TUBACIONET E GAZIT NË RAJONIN E DETIT TË ZI: NJË VËSHTRIM PËRMBLEDHJEJE DHE ANALIZE TË “LIGJIT DHE MENAXHIMIT"
Jenya GRIGOROVA 305

Volumi: 5 / Viti: 2022 buy
Buy Now


Volumi: 5 / Numri: 1 / Viti: 2022

PËRMBAJTJA

ARTIKUJT MBI ÇËSHTJET LIGJORE 1
NDËRMJETËSIMI FAMILJAR NË DREJTËSINË TURKE DHE ETIOPIANE
Dr. Profesor i Asociuar Alper UYUMAZ
Asistent Kërkimesh Enku TENSAY WOLDEMARYAM 3
ZHVILLIMET AKTUALE NË DREJTËSINË TURKE NË LIDHJE ME FAKIMENTI¬MIN DHE TË KONKORDATIT
Dr. Lektor Barış TORAMAN 37
MBROJTJA LIGJORE E PERSONAVE TË ZHVENDOSUR PËR SHKAK TË FATKEQËSIVE
Dr. Seda YURTCANLI DUYMAZ 51
PARAGJYKIMET E GJYKATËSVE-ARBITRAVE: NJË ANALIZË KRITIKE MBI LIGJIN POSTIM-HALLIBURTON v. CHUBB DHE NJË QASJE KRAHASUESE
Dr. Kyriaki NOUSSIA
Dr. Stanislava NEDEVA
Arya AAKAANSHA
Dr. Chang WANG
Maria GLYNOU 87
NDRYSHIM KUSHTETUES NË TURQI: A ËSHTË I NEVOJSHËM NJË AMENDAMENT I RI?
Dr. Akif TÖGEL 149

Volumi: 4 / Numri: 2 / Viti: 2021 buy
Buy Now


Volumi: 4 / Numri: 2 / Viti: 2021

PËRMBAJTJA

ARTIKUJT MBI ÇËSHTJET LIGJORE 191
HAPJA E ÇËSHTJES SË RASTIT PARA KOHËS
Prof. Dr. Ali Cem BUDAK 193

DETYRIMI I PAGESËS SË BANKAVE (BPO) DHE RËNDËSIA E TIJ NË TË DREJTËSINË TURKE
Doktor Profesor i Asociuar Orkun BAYRAM 217

ARBITRAZHI INVESTITOR-SHTET DHE NDIKIMI I SALUKA-S NË KUNDËRPADITËSIT E SHTETEVE
Dr. Lektor Hüseyin Afşın İLHAN 229

IMPORTIMI I KLAUZËVE MË TË FORESHME PËR ZGJIDHJE TË MOSMARRËVESHJEVE PËRMES NJË KLAUZË TË KOMBIT MË TË FAVORUR: NJË VLERËSIM KRITIK I VENDIMIT IMPREGILO
Asistent Kërkimesh Elif Naz ARIKAN 263

REAGIMET NDAJ ZGJIDHJES SË MOSMARRËVESHJEVE INVESTITOR-SHTET (ISDS) DHE VEPRIMIN REFORMOR TË ZBATUR NË KËTË LINJË
Avokat Doktor Fulya TEOMETE YALABIK 275

Volumi: 4 / Numri: 1 / Viti: 2021 buy
Buy Now


Volumi: 4 / Numri: 1 / Viti: 2021

PËRMBAJTJA

Artıkujt Mbi Çështjet Ligjore 19
Dimensionet Nominale Per Njerezit E Shperngulur
Prof. Dr. Nuray EKŞİ 21
Masat e Covid 19 në Tregun Ndërkombëtar të Organizatës Tregëtare Botërore, Fondi Ndërkombëtar Monetar, Zhvillimi Ekonomik dhe Organizimi i Bashkëpunimit, Komuniteti Europian dhe Vendet në Zhvillim
Dr. Lektor Selminaz ADIGÜZEL 47
Duke Përfshirë Pakicat: Bërja E Kushtetutës Pjesëmarrëse Dhe Kuadri Ligjor Për Pjesëmarrje Efektive
Dr. Lektor Elif Gözler ÇAMUR 83
Përcaktimi I Detyrimeve Kryesore Të Transportuesit Ndaj Ngarkesës Sipas Rregullave Hagë - Vizbit: Zhvillimet E Reja Në Kushtet E Pëlqimit Të "Sistemit Sound" Dhe Të "Provës Së Ngarkesës"
Dr. Lektor Ayça UÇAR 103
E Drejta E Avokatit "Për Konsumim"
Nezihe TEKMAN 129
Larg Nga Vëmendjet: Burimet Ligjore Ndërkombëtare Që Citojnë Jashtë Organizatës Botërore Të Tregtisë (Obt-Së) Në Lidhje Me Dhënien E Vendimeve Juridiksionale Në Kohën E Fundit Për Organizatën Botërore Të Tregtisë (Obt). (2015-2020)
Graham COOK 149

Volumi: 3 / Numri: 1 / Viti: 2018 buy
Buy Now


Volumi: 3 / Numri: 1 / Viti: 2018

PËRMBAJTJA

ARTIKUJT MBI ÇËSHTJET LIGJORE

Turqia: Sfumimi I Sistemit Parlamentar Nën Gjendjen E
Emergjencës (Vërejtjet Paraprake Mbi Amendamentin
Kushtetues "Të Miratuar" Nga Referendumi I 16 Prillit, 2017)
Prof. Dr. İbrahim Ö. KABOĞLU

Vlerësimi I Rregullave Të Burgut Të Qipros Veriore Në Dritën
E Ligjit Ndërkombëtar Për Të Drejtat E Njeriut
Dr. Fatma KARAKAŞ DOĞAN

Një Studim Krahasues ne Fushen e Shitjeve Nderkombetare te Artikujve: CICG = Konventa e Kombeve te Bashkuara mbi
kontratat nderkombetare te shitjeve te artikujve dhe
ligji Anglisht
Asistent i Kërkimit Elif Ceren TÜRKOĞLU

Një Pasqyrë Krahasuese E Praktikës Së Ndërmjetësimit Në Turqi
Në Dritën E Përvojës Së Shba
Gizem HALIS KASAP, LL.M.

Nevoja Dhe Roli I Politikave Publike Për Mbështetjen E Nvm-Ve
Krye-Inspektori i Ministrisë së Shkencës, Industrisë dhe Teknologjisë Soner ALTAŞ

Volumi: 2 / Numri: 1 / Viti: 2017 buy
Buy Now


Volumi: 2 / Numri: 1 / Viti: 2017
ARTIKUJT MBI ÇËSHTJET LIGJORE
Kontrollimi I Kompjuterave Në Sistemin Gjyqësor Turk Dhe Konfiskimi I Provave Të Gjetura
Prof. Dr. Yavuz ERDOĞAN
Marrëdhëniet Turqi-Be: Një Vështrim I Shkurtër Dhe Ndikimi I Krizës Së Refugjatëve Tek Negociatat E Pranimit Mes BE-Së Dhe Turqisë
As. Doc. Dr. Kutluhan BOZKURT
Ndërmjetësimi Si Një Mekanizëm I Mrekullueshëm I Zgjidhjes Së Mosmarrëveshjeve
Av. Nilgün SERDAR ŞIMŞEK - Av. Kerim BÖLTEN
Kriteret Bazë Për Themelimin E Një Shoqërie Aksionare Në Turqi
Krye-Inspektor, Ministria e Shkencës, Industrisë dhe Teknologjisë Soner ALTAŞ
Benchmarking Në Shërbimin Publik Evropian Dhe Atë Shqiptar (Rasti I Dpuk)
Specialist Fiskal dhe Financiar Ahmet GJINISHI

Volumi: 1 / Numri: 1 / Viti: 2016 buy
Buy Now

Revista Akademike Legal

Publikimi i numrit të parë të revistës “Legal Akademik" në vitin 2016 do të jetë hapi i parë për realizimin e qëllimit të zhvillimit dhe kontributit të Legal Publishing Albania për jurisprudencën dhe akademinë shqiptare.

Revista "Legal Akademik" do të jetë një reviste e cila do të jetë e hapur kryesisht për publikime që i përkasin fushës së juridikut dhe për tema të fushave që kanë lidhje me jurisprudencën si janë financë, menaxhim, ekonomi dhe gjithë publikimet e tjera në lidhje me punimet akademike dhe aplikimet e tyre.

Punimet dhe propozimet tuaja në lidhje me revistën mund të na i dërgoni direkt në adresën [email protected] Ne lidhje me kushtet e publikimit të revistës mund të informoheni në faqen përkatëse.

Nëse do të dëshironi që të kontaktoni me telefon shtëpinë tonë botuese mund të kontaktoni me koordinatorët tanë të kontaktit nëpërmjet faqes tonë të kontaktit. Falënderojmë të gjithë kolegët që kanë dhënë kontributin e tyre duke dërguar punimet, propozimet, vendimet e gjykatës së lartë dhe studimet në lidhje me vendimet e gjykatave në revistë.

Me respekt,

Revista Legal Akademik
Kryeredaktori i Përgjithshëm
Av. Lütfü Başöz

Drejtori i shtypshkrimeve
Av. Ramazan Çakmakcı

revista

Revista Akademike Legal
Legal Academic Journal
“Revistë me Vlerësim Shkencor Akademik” / “Peer reviewed Journal”
Volumi:1 / Numri:1
Volume:1 / Issue:1
Viti: 2016 / Year:2016
Botuesi/Publisher:

Drejtuesi përgjegjës/Responsible Manager:
Emri i shoqërisë botuese/
Name Of Publishing Company:

Botuesi dhe Volumi /Printing and Volume:

Vendi i botimit/Place of Publication:

Data e Botimit/PublicationDate:

Vendi i menaxhimit/Place of Management:


E-mail/E-mail:
URL:

Gjuha e botimit/Published on Language:

Lloji i botimit/Type of Publication:

Botimet Legal në emër të Botuesit Shtëpisë
Botuese Legal Albania Shpk INC. dhe Botuesit
Ekzekutiv /On Behalf of Legal Publishing Albania
Shpk INC. Publisherand Executive Editor
Av./ Atty. Lütfürrahman BAŞÖZ

Av./Atty. Ramazan ÇAKMAKCI

Legal Publishing Albania SHPK

Bosfor Design & Publicity

Rr. "Frederik Shiroka" pranë 21 Dhjetorit, Tiranë

Dhjetor/December 2016

Rruga Sami Frashëri, Pallati 14, Hyrja 11, Ap. 8
Tiranë – Albania

[email protected]
www.legalalbania.com

Shqip/Anglisht Albanian/English

Kjo është një revistë ndërkombëtare e cila i
nënshtrohet vlerësimit akademik dhe botohet
dy herë në vit.
This is an international peer reviewed law journal
published semiannually


Për kontaktin në Shqip:
For contact in Albanian
Avokat (Përmbarues Gjyqësor)/
Attorney
İlirjan Shkrela
Tel: + 355 67 201 8389
Për kontaktin në Anglisht:
For contact in English
Specialist fiskal dhe i financës /
Tax and Financial Expert
Ahmet Gjinishi
Tel : +355 69 401 1155
Për kontaktin në Turqisht:
For contact in Turkish
Koordinatori i Marrëdhënieve Akademike /
Coordinator of Academic Relationship
Belgin Gerçek
Tel: +90 216 449 04 85

Përfaqësia në Turqi
Legal Yayıncılık A.Ş.
Caferağa Mah. General Asım Gündüz Cad.(Bahariye) Sekizler Apt. No: 59 D: 6-7 Kadıköy/İSTANBUL
www.legal.com.tr          [email protected]
Për citimet që i bëhen revistës ju lutem përdorni shkurtesën “RAL”
For citations please use the abbreviation:“RAL”

E gjithë korrepospondenca në lidhje me artikujt dhe dorëzimet të dërgohen në adresën
All correspondence concerning articles ando ther submissions should be addressed to:


E-mail: [email protected]
 
Volumi: 1 / Numri: 1 / Viti: 2016

“Revistë me Vlerësim Shkencor Akademik” / “Peer reviewed Journal”

Artikujt e botuar në këtë revistë, përfaqësojnë vetëm pikëpamjet e kontribuesve

Articles published in this journal represent only the views of the contributors.

 

Copyright©2016

Të gjitha të drejtat e rezervuara. Asnjë pjesë e këtij botimi nuk mund të kopjohet, riprodhohet apo ruhet në ndonjë sistem nga ku mund të rimerret dhe nuk mund të transmetohet në asnjë formë apo mjet pa lejen paraprake të shprehur me shkrim të botuesit LEGAL PUBLISHING ALBANIA SHPK

All rights reserved. No part of this publication may be copied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted,in any form or by means, without the prior expressed permission in writing of the LEGAL PUBLISHING ALBANIA SHPK

Përmbajtja
 
ARTIKUJ TË ÇËSHTJEVE LIGJORE 20
 
“Komiteti i Përbashkët i Ripranimit i Themeluar në Bazë të Marrëveshjes për Ripranim mes BE-së dhe Turqisë nuk ka fuqi ligjore të ndryshojë datën nga 1 Tetor 2017 në 1 Qershor 2016 për Zbatimin e Detyrimeve që Përmbajnë Nenet 4 dhe 6 të Ripranimit të Shtetasve të Vendeve të Treta dhe Personave pa Shtet”
Prof. Dr. Nuray EKŞİ 22
 
“Kuadri Ligjor i Raportimit Financiar dhe Zhvillimet e Fundit të Standarteve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (IFRS) Zbatimi në Ligjin Turk”
Asst. Prof. Dr.Nesrin AKIN SUNAY 28
 
“Vështrim i Përgjithshëm i Marrëdhënieve Shqipëri– BE”
 Asst. Prof. Dr. Kutluhan BOZKURT 49
 
Praktika Ligjore e GJEDNj-së për Paraburgimin pa Gjyq në Mbretërinë e Bashkuar për Mbrojtjen e së Drejtës për Liri dhe Siguri”
Dr. Serkan KIZILYEL 59
 
“Arbitrazhi në Traktatet e Taksave dhe Modeli i Konventës së OECD-së në lidhje me Taksat mbi të Ardhurat dhe mbi Kapitalin” 
Av. Kerim BÖLTEN 107
 
Vështrim i Përgjithshëm mbi Dallimin mes Konfliktit dhe Metodave të Zgjidhjes Alternative të Mosmarrëveshjes”
Av. Kerim BÖLTEN - Gamze ÇAĞLAYAN 125
 
Komente dhe Përmbledhjet e Vendimeve të Gjykatës Supreme Zvicerane të Lëshuara në 2013 dhe 2014 në lidhje me Arbitrazhin Ndërkombëtar”
Av. Frank SPOORENBERG - Atty. Daniela FRANCHINI 133
 
Benchmarking Në Shërbimin Publik Evropian Dhe Atë Shqiptar (Rasti i DPUK) Specialist Fiskal dhe i Financës Ahmet GJINISHI 161
 
  
Contents
 
LEGAL ARTICLES 19
Joint Readmission Committee Constituted by the EU-Turkey Readmission Agreement has No Power to Change of Date From 1 October 2017 To 1 June 2016 for the Implementation of Obligations Contained in Articles 4 And 6 on The Readmission of Third Country Nationals and Stateless Persons
Prof. Dr. Nuray EKŞİ 21
 
The Legal Framework of Financial Reporting and Recent Developments About International Financial Reporting Standards (IFRS) Application in Turkish Law
Asst.Prof.Dr.Nesrin AKIN SUNAY 27
 
Overview of Albania – EU Relations
Asst. Prof. Dr. Kutluhan BOZKURT 47
 
ECHR’s Case Law On Detention Without Trial in the United Kingdom for the Protection of Right to Liberty And Security
Dr. Serkan KIZILYEL 57
 
Arbitration in Tax Treaties and OECD Model Convention With Respect to Taxes on Income and on Capital
Atty. Kerim BÖLTEN 105
 
General Overview as to the Distinction Between Litigation and Alternative Dispute Resolution Methods
Atty. Kerim BÖLTEN - Gamze ÇAĞLAYAN 123
 
Annotations and Summaries of Decisions of the Swiss Federal Supreme Court Issued in 2013 and 2014 Concerning International Arbitration
Atty. Frank SPOORENBERG - Atty. Daniela FRANCHINI 133
 
Benchmarking in The Europian and Albanian Public Uttilities
Tax and Financial Expert Ahmet GJINISHI 161
 
   

BORDİ EDİTORİAL Dhe  KËSHİLLİMOR

EDITORIAL and ADVISORY BOARD

 

Prof.Dr. Gökhan ANTALYA

Marmara University Faculty of Law, Chair of Civil Law Department

Prof.Dr. Özlem Yenerer ÇAKMUT

Özyeğin University Faculty of Law, Department of Criminal, and Criminal Procedure Law

Prof.Dr. Ayşe Zeynep Kuru DÜREN

University of İstanbul Faculty of Political Science

Prof.Dr. Münir EKONOMİ

Prof.Dr. Nuray EKŞİ

Yeditepe University Faculty of Law

Prof.Dr. Mustafa Alper GÜMÜŞ

İstanbul Şehir University. Faculty of Law, Department of Civil Law

Prof.Dr. Baki KURU

Ankara University Faculty of Law, Retired  Faculty Member

Prof.Dr. Ünal NARMANLIOĞLU

Yaşar University Faculty of Law

Prof.Dr. Saba ÖZMEN

Maltepe University Faculty of Law, Department of Civil Law

Prof.Dr. Hasan PULAŞLI

İstanbul Kemerburgaz University Faculty of Law

Prof.Dr. Adem SÖZÜER

İstanbul University Faculty of Law

Prof.Dr. Hakan ÜZELTÜRK

Yeditepe University Faculty of Law, Department of Tax Law

Prof.Dr. Sultan ÜZELTÜRK

Yeditepe University Faculty of Law

Assoc.Prof. Dr. Şafak NARBAY

Erzincan University Faculty of Law, Department of Commercial Law Faculty Member

Asst. Prof. Dr.  Kutluhan BOZKURT, LL.M. Eur. (Munich)

Ozyegin University, Faculty of Law, Public Law Department, European Union Law

Asst. Prof. Dr. Gediz KOCABAŞ

Marmara Faculty of Law, Department of Civil Law

Asst. Prof. Dr. Nesrin Akın SUNAY

Doğuş University Faculty of Law

İlirjan SHKRELA, Execution Attorney

Artan SHLLAKU, Attorney at Law

Ahmet GJINISHI, MBA Tax and Finance Specialist